ВНИМАНИЕ!!!   Съгласно Закона за Търговския регистър чл.23. ал.4. ако е посочен ЕИК, съдът, държавните органи, органите на местното самоуправление и местната администрация и лицата, на които е възложено упражняването на публична функция, организации, предоставящи обществени услуги, включително банките нямат право да изискват доказването на обстоятелства, вписани в търговския регистър, и представянето на актове, обявени в търговския регистър.
Новини
 
21.02.2018
ЗА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ НА ТЪРГОВСКИЯ РЕГИСТЪР И РЕГИСТЪР НА ЮРИДИЧЕСКИТЕ ЛИЦА С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ
Съгласно заповед на министъра на правосъдието и министъра на труда и социалната политика се публикува утвърден изменен образец на декларация...
21.02.2018
ВАЖНО ЗА ТЪРГОВСКИТЕ ДРУЖЕСТВА, КОИТО НЕ СА ИЗВЪРШВАЛИ ДЕЙНОСТ ПРЕЗ ПРЕДХОДНИЯ ОТЧЕТЕН ПЕРИОД
Уведомяваме потребителите на информационната система на Търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел, че декларация...
19.02.2018
СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ НА ТЪРГОВСКИЯ РЕГИСТЪР И РЕГИСТЪРА НА ЮРИДИЧЕСКИТЕ ЛИЦА С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ
Със Заповед на Министъра на правосъдието и Министъра на труда и социалната политика e утвърден образeц на Декларация по чл. 129, ал. 2 във връзка...
14.02.2018
Вирус от името на Агенция по вписванията атакува компютрите
Стотици компютри са атакувани със съобщение от името Агенция по вписванията, което се оказа опасен вирус. Съобщението гласи: „Агенция по вписван...
13.02.2018
НАДГРАЖДАНЕ НА ТЪРГОВСКИЯ РЕГИСТЪР И РЕГИСТЪРА НА ЮРИДИЧЕСКИТЕ ЛИЦА С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ
Във връзка с внедряване в информационната система на Търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел на функционалност...

Страница От 2